Prodejce obuvi Dr. Martens

Podmínky reklamace

Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned při zjištění závady, aby bylo možno určit její příčinu.

K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou , zbavenou všech nečistot a suchou.

Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.

Záruku možno uplatnit: Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání obuvi).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu:

Odstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno.

Neodstranitelné vady – po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace máte jako spotřebitel právo na výměnu za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny. V případě, že zjištěná vada nebude bránit užívání věci, máte také nárok na přiměřenou slevu z ceny.

Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dní od data uplatnění – reklamace – tj. převzetím bot prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na:

Na barevnou změnu obuvi – zejména u tzv. stíraných barev. Jedná se o stírání vrchní barvy – základ zůstává stálý – jedná se o jejich typickou vlastnost podpořenou technologickým postupem výroby – typické pro barevné vzory.

Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.

Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. § 619, odst.2 Obč. Z.), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části.

Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.

Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

Košík
Modely za akční ceny