Dr. Martens

ZPT

Podmnky reklamace

Ppadn reklamace mus bt uplatnna u prodvajcho, u kter byla obuv zakoupena, a to bez odkladu, ihned pi zjitn zvady, aby bylo mono urit jej pinu.

K reklamaci je teba pedkldat pouze obuv vyitnou , zbavenou vech neistot a suchou.

Reklamaci prodejce dolo psemnm vyjdenm o stavu pijat obuvi, kde je pesn definovna zvada reklamovan obuvi. Po uplynut zrun doby nrok na uznn reklamace zanik.

Zruku mono uplatnit: Zruka se vztahuje na vady, kter vznikly v prbhu zrun doby prokazatelnou chybou vroby, poppad technologickho postupu. (Tyto vady se zpravidla projev ji po krtkodobm pouvn obuvi).

Reklaman d rozliuje zvady dvojho druhu:

Odstraniteln vady po posouzen zvady a uznn oprvnnosti reklamace Vm bude zbo bezplatn opraveno a vrceno.

Neodstraniteln vady po posouzen zvady a uznn oprvnnosti reklamace mte jako spotebitel prvo na vmnu za novou obuv nebo vrcen cel kupn ceny. V ppad, e zjitn vada nebude brnit uvn vci, mte tak nrok na pimenou slevu z ceny.

Posouzen oprvnnosti reklamace a jej ppadn vyzen trv nejdle 30 kalendnch dn od data uplatnn reklamace tj. pevzetm bot prodvajcm.

Zruka se nevztahuje na:

Na barevnou zmnu obuvi zejmna u tzv. stranch barev. Jedn se o strn vrchn barvy zklad zstv stl jedn se o jejich typickou vlastnost podpoenou technologickm postupem vroby typick pro barevn vzory.

Zmnu obuvi v dsledku nedodren pokyn uvedench v nvodu na drbu a oetovn.

Vekerou zmnu obuvi, kter vznikla v prbhu zrun doby v dsledku jejho opoteben zpsobenm obvyklm uvnm (viz. 619, odst.2 Ob. Z.), nesprvnho uvn a neodbornho zsahu.

Mechanicky pokozenou obuv a jej sti.

Opoteben obuvi v dsledku nevhodnho vbru a uit.

Obuv, u kter byly v zrun dob provedeny jakkoliv pravy a opravy nesouvisejc s bnou drbou nebo opotebenm obuvi.

Poutn barvy pi zvenm pocen nebo provlhnut usov obuvi.

Na nerovnomrnou kresbu lce a stenou rozdlnost povrchu, kter je charakteristick pro prodn use.

Zpt